TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

MÔN: TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI

   Ngành: TIẾNG TRUNG                                                             Thời gian: 15 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 10 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

 

1. 每天晚饭以后我都要和老伴出去………….,生命在于运动嘛!

A. 散步一会儿                     B. 散一会儿步

C. 一会儿散步                     D. 散散一会儿步

2. 他仔细辨认了………….,终于认出那就是他丢失多年的古画。

A.一趟

B.一顿

C.一陈

D.一些

3. 他的个头只比你大…………., ,你们两个搭配挺合适的。

A.一点

B.一次

C.一天

D.一遍

4. 我们的车还没有到就………….,我们躲都没地方躲。

A.下雨起来了

B.下了起来雨

C.雨下起来了

D.下起雨来了

5 我们以前见过面, 不过你的名字我一下子………….了。

A. 想不出来

B. 想不起来

C. 没想出来

D. 没想起来

6. 十五年过去了,夫妻俩想见见亲生骨肉的愿望终于没………….实现。

A.要

B.会

C.能

D.可

7. 看完这部电影,我们全班同学都………….深深地感动了。

A.让

B.叫

C.把

D.被

8. 我站在路边等你时,一个穿红衣服的人从我旁边跑………….了。

A.过去

B. 回来

C. 过来

D.上去

9. ………….你帮助我,………….我一个人到天黑也干不完这么多活儿。

A.如果………….就…………

.B.除非………….否则………….

C.除非………….才………….

D.除非………….就………….

10. 我们已经商量好了,………….把这个问题调查清楚决………….离开这里。

A.没有………….不………….

B.不………….没有………….

C.不………….不………….

D.没有………….没有………….

 

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!