ĐỀ THI TỐT NGHIỆP – CHÍNH TRỊ – ĐỀ 168

 

 

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

MÔN HỌC: CHÍNH TRỊ

Thời gian làm bài: 60 phút

Trình độ:      Trung cấp

Hệ đào tạo:   Chính quy

Ngành:          Điều dưỡng

Họ và tên thí sinh: …………………………………….SBD: ………………………………………..

(Thí sinh không sử dụng tài liệu; cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

Mã đề: 168

Anh/ chị hãy chọn câu đúng nhất

 

 

 Câu 1. Độ tuổi công dân có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là:

A. Đủ 21 tuổi                    B. Đủ 19 tuổi                     C. Đủ 18 tuổi                          D. Đủ 20 tuổi               

 Câu 2. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là:

A. Báo Nhân dân                            B. Báo Những người cùng khổ                      

C. Báo Thanh niên                         D. Báo Nhân đạo

 Câu 3. Yếu tố giữ vị trí cao nhất trong điều chỉnh các quan hệ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. Hiến pháp và các đạo luật                B. Cương lĩnh chính trị                                                                          

C. Các đạo luật                                       D. Các nghị định và thông tư

 Câu 4. Nhiệm vụ của cơ quan Tư pháp là:

 1. Tiến hành ban hành các bản pháp lệnh, khới tố và xét xử
 2. Tiến hành hiện thực hiện và xét xử theo qui định pháp luật
 3. Tiến hành xét xử và bảo vệ pháp luật
 4. Tiến hành ban hành các văn bản và xét xử theo qui định pháp luật

 Câu 5. Quy luật vạch ra cách thức của sự vận động và phát triển:

 1. Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại
 2. Quy luật phủ định của phủ định
 3. Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
 4. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

 Câu 6. Theo triết học Mác – Lênin, kiến trúc thượng tầng của xã hội bao gồm

 1. Toàn bộ ý thức xã hội và các quan hệ xã hội
 2. Toàn bộ các quan hệ xã hội và các tổ chức tương ứng
 3. Toàn bộ những quan điểm, tư tưởng và những thiết chế xã hội tương ứng
 4. Toàn bộ các tư tưởng xã hội và các tổ chức tương ứng

 Câu 7.  Động lực chủ yếu để phát triển đất nước được Đảng ta xác định là:

A. Liên minh công – nông – trí                    B. Quốc hội, Hội đồng nhân dân                        

C. Đại đoàn kết toàn dân                          D. Liên minh công- nông                              

 Câu 8. Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là:

 1. Chính phủ
 2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
 3. Tòa án
 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ

Câu 9. Thời gian Việt Nam gia nhập APEC:

A. 1998                                B. 2011                          C. 2000                                         D. 1995                         

 Câu 10. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn đối với nước ta là:

A. Phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta        B. Đem lại độc lập, tự do                                                            

C. Thúc đẩy văn hóa của dân tộc Việt Nam phát triển       D. Đấu tranh vì tự do, dân chủ           

 Câu 11. Trong Mặt trận dân tộc thống nhất, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là:

 1. Vừa là thành viên, vừa là đại biểu của Mặt trận
 2. Vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận
 3. Vừa là đại biểu của giai cấp công nhân trong Mặt trận, vừa là thành viên của Mặt trận
 4. Vừa là lực lượng lãnh đạo, vừa là đại biểu đại diện của Mặt trận

 Câu 12. Cuộc cách mạng đã mở ra thời đại mới “Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc” là:

A. Cách mạng Tân Hợi                                        B. Cách mạng tháng 10 Nga                          

C. Cách mạng Tư sản Mỹ                                    D. Cách mạng Tháng Tám                                                                     

 Câu 13. Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền nào sau đây:

A. Sở hữu đối với mọi thu nhập của mình               B. Sở hữu về thu nhập hợp pháp                        

C. Nộp thuế cho nhà nước                              D. Bảo vệ Tổ quốc                                                                                

 Câu 14. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là:

A. Giải phóng giai cấp                                           B. Giải phóng nhà nước

C. Giải phóng nhân dân                                        D. Giải phóng dân tộc

 Câu 15. Theo Triết học Mác, “Chất” của sự vật là:

 1. Bất kỳ thuộc tính nào của sự vật
 2. Tổng hợp các thuộc tính cơ bản của sự vật, để phân biệt nó với sự vật, hiện tượng khác
 3. Tổng hợp các đặc điểm của sự vật
 4. Thuộc tính cơ bản của sự vật

 Câu 16. Chiến dịch kết thúc cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là:

A. Huế – Đà Nẵng                         B. Điện Biên Phủ trên không                       

 C. Hồ Chí Minh                            D. Tây Nguyên       

 Câu 17. Cách thức của sự phát triển theo Chủ nghĩa Mác – Lênin là:

 1. Quá trình phủ định cái cũ và sự ra đời của cái mới
 2. Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại
 3. Đấu tranh của các mặt đối lập để giải quyết mâu thuẫn
 4. Sự thay đổi về khối lượng dẫn đến sự thay đổi về chiều cao

 Câu 18. Thời gian Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới:

A. 2000                               B. 2005                                   C. 2007                                   D. 2010                         

 Câu 19. Đặc trưng của phủ định biện chứng:

A. Mang tính chủ quan và tính kế thừa                        B. Tính chủ quan và khách quan

C. Sự phủ định đồng thời mang tính khẳng định         D. Tính khách quan và tính kế thừa               

 Câu 20. Lợi ích của giai cấp công nhân đối lập với giai cấp:

A. Giai cấp vô sản                                  B. Giai cấp tư sản

C. Giai cấp nông dân và trí thức            D. Quần chúng lao động                                                                         

 Câu 21. Lãnh đạo khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta là:

A. Chính phủ               B. Đảng Cộng sản                    C. Quốc hội                     D. Mặt trận Tổ quốc

 Câu 22. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản là:

 1. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
 2. Đọc Tuyên ngôn độc lập
 3. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp
 4. Đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin

 Câu 23. Cách mạng tháng Tám năm 1945  thành công trải qua 3 cao trào gồm:

 1. Cao trào 1936-1939;cao trào 1939-1945 và cao trào 1945-1946
 2. Cao trào 1930-1931; cao trào 1936-1939 và cao trào 1939-1945
 3. Cao trào 1936-1939; cao trào 1939-1941 và cao trào 1941-1945
 4. Cao trào 1936-1939;cao trào 1939-1940 và cao trào 1940-1945

 Câu 24. Quan điểm toàn diện là quan điểm được rút ra từ:

 1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển
 2. Nguyên lý về sự phát triển
 3. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
 4. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

 Câu 25. Hai nguồn gốc hình thành ý thức:

A. Xã hội và bộ óc người       

B. Tự nhiên và lao động                                                                                                            

C. Bộ óc người và lao động

D. Tự nhiên và xã hội                                      

 Câu 26. Người đã khái quát chân lí về sức mạnh đoàn kết ” Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” là:

A. Hồ Chí Minh

B. Võ Nguyên Giáp     

C. Tôn Đức Thắng                                                                                                       

D. Trần Phú                                 

 Câu 27. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước vì dân là nhà nước:

A. Do nhân dân làm chủ                       B. Quyền lực nằm trong tay nhân dân

C. Do nhân dân bầu nên                      D. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân

 Câu 28. Thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

A. Cụ Phó bảng Nguyễn Xinh Sắc                     B. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc                    

C. Cụ Phó bảng Nguyễn Xinh Xắc                     D. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Khiêm

 Câu 29. Chức năng của Quốc hội trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

 1. Tổ chức thực hiện chính sách và pháp luật
 2. Giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước
 3. Điều tra và bổ trợ hoạt động tư pháp
 4. Lãnh đạo nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị

 Câu 30. Giá trị của hàng hóa là:

 1. Lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa
 2. Tính chất của hàng hóa
 3. Tính chất của lao động
 4. Công dụng của hàng hóa, tính có ích của hàng hóa

 Câu 31. Pháp luật Việt Nam quy định công dân có quyền bất khả xâm phạm về:

A. Thân thể                      B. Thu nhập                  C. Đi lại, cư trú               D. Sở hữu tài sản

 Câu 32. Tổ chức có vai trò quan trọng trong việc truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là:

A. Quốc tế cộng sản

B. Tân Việt cách mạng Đảng                                                                    

C. Việt Nam quốc dân đảng

D. Đảng lập hiến                                                                                                              

 Câu 33. Đại biểu cho xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỷ XX là:

A. Lương Văn Can             B. Nguyễn Quyền         C. Phan Bội Châu              D. Phan Châu Trinh

 Câu 34. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Nội dung trên trích từ tác phẩm nào do Bác soạn thảo:

A. “Bản án chế độ thực dân Pháp”          B. “Đường cách mệnh”

C. “Tuyên ngôn độc lập”                          D. “Cương lĩnh chính trị đầu tiên”                   

 Câu 35. Vừa mới ra đời, Đảng đã phát động được một phong trào cách mạng rộng lớn, đó là:

A. Cao trào kháng Nhật cứu nước                B. Cao trào dân chủ 1936-939                         

C. Cao trào cách mạng 1930-1931              D. Cách mạng tháng Tám năm 1945

 Câu 36. Đặc trưng về xã hội của xã hội cộng sản chủ nghĩa:

 1. Nhà nước còn  tồn  tại  và chi  phối  hoạt  động  của  xã  hội
 2. Vẫn còn hiện tượng người bóc lột người
 3. Xã hội không còn nhà nước, không còn giai cấp
 4. Giai cấp và nhà nước còn tồn tại

 Câu 37. Hai huộc tính của hàng hoá sức lao động là:

A. Lao động xã hội và lao động cá biệt                B. Lao động phức tạp và lao động giản đơn

C. Giá trị sử dụng và lao động giản đơn             D. Giá trị sử dụng và giá trị                         

 Câu 38. Thời gian thực dân Pháp nổ súng bắt đầu xâm lược Việt Nam là:

A. 1884                       B. 1883                          C. 1859                     D. 1858

 Câu 39. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

A. Đảng cộng sản Việt Nam                     B. Nhà nước của dân, do dân và vì dân

C. Mặt trận dân tộc thống nhất                 D. Các tổ chức hội, đoàn của quần chúng      

 Câu 40. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, ý thức là thuộc tính của dạng vật chất:

A. Tổ chức cao đó là bộ não người                  B. Tất cả các dạng tồn tại vật chất.              

C. Dạng vật chất không xác định.                  D. Do tạo hóa ban tặng.                                                                         

 Câu 41. Quy luật xã hội giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội:

 1. Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
 2. Quy luật đấu tranh giai cấp
 3. Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng
 4. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

 Câu 42. Phương thức sản xuất Theo triết học Mác – Lênin là:

 1. Cách thức tái sản xuất giống loài.
 2. Cách thức con người tác động với tự nhiên.
 3. Cách thức con người quan hệ với nhau trong sản xuất vật chất
 4. Cách thức của con người tiến hành sản xuất vật chất ở mỗi giai đoạn lịch sử.

 Câu 43. Theo tư đạo đức tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác là:

A. Trung với nước, hiếu với dân                         B. Chí công vô tư                                             

C. Yêu thương con người                                   D. Tinh thần quốc tế trong sáng                  

 Câu 44. Bản chất của ý thức:

 1. Sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo;
 2. Phản ánh thần linh, thượng đế một cách chủ động
 3. Hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, phản ánh thụ động
 4. Một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội, phản ánh thụ động

 Câu 45. Nguyên tắc trao đổi hàng hóa trong quy luật giá trị là:

A. Nguyên tắc của người sản xuất              B. Nguyên tắc của người tiêu dùng

C. Nguyên tắc ngang giá                             D. Nguyên tắc của thị trường

 Câu 46. Yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất:

A. Công cụ lao động

B. Tư liệu sản xuất      

C. Đối tượng lao động                                                                               

D. Người lao động

 Câu 47. Ngày 18 tháng 11 hàng năm được Đảng ta chọn là ngày:

A. Quốc phòng toàn dân                                        B. Thành lập lực lượng công an nhân dân

C. Thương binh liệt sĩ                                            D. Đại đoàn kết toàn dân tộc

 Câu 48. Địa danh chỉ đúng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là:

 1. Xã Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 2. Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
 3. Xã Làng Sen, Kim Liên, tỉnh Hà Tĩnh
 4. Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Hà Tĩnh

 Câu 49. Việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thể hiện:

A. Ý thức của công dân                      B. Quyền của công dân

C. Trách nhiệm của công dân            D. Nghĩa vụ của công dân                                  

 Câu 50. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức có ảnh hưởng cơ bản nhất, trực tiếp nhất đến sinh viên ngành y là:

A. Trung hiếu                              B. Thương yêu con người

C. Tinh thần quốc tế trong sáng         D. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư

 Câu 51. Theo Ăng ghen, giai cấp cách mạng nhất trong cách mạng xã hội chủ nghĩa là:

A. Giai cấp nông dân                     B. Giai cấp tư sản 

C. Giai cấp địa chủ                        D. Giai cấp công nhân                                         

 Câu 52. Quy luật cơ bản trong sản xuất và trao đổi hàng hóa:

A. Quy luật cạnh tranh             B. Quy luật giá cả         C. Quy luật cung cầu            D. Quy luật giá trị

 Câu 53. Đơn vị đo giá trị hàng hóa là:

A. Thời gian lao động xã hội cần thiết                B. Thời gian lao động cá biệt                            

C. Số lượng sản phẩm làm ra                           D. Thời gian lao động từng ngành

 Câu 54. Phương châm kết hợp phát huy tối đa nội lựctrong quan hệ quốc tế của nước ta là:

 1. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài
 2. Thu hút tất cả các nguồn lực của các nước
 3. Thu hút các đối tác các nước trong cộng đồng quốc tế
 4. Kết hợp với các thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế

 Câu 55. Nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới theo Hồ Chí Minh là:

 1. Nói đi đôi với làm, xây dựng đi đôi với cải tạo, rèn luyện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư
 2. Nói đi đôi với làm, rèn luyện cần kiệm liêm chính, xây đi đôi với chống, tu dưỡng đạo đức suốt đời
 3. Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống, tu dưỡng đạo đức suốt đời                                
 4. Nói đi đôi với làm, xây đi đôi với cải tạo, tự rèn luyện đạo đức suốt đời                

 Câu 56. Người lãnh đạo phong trào Cần Vương là:

A. Phan Chu Trinh             B. Lương Văn Can       C. Nguyễn Quyền         D. Tôn Thất Thuyết

 Câu 57. Chủ tịch chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam:

A. Hồ Chí Minh                                      B. Tôn Đức Thắng   

C. Huỳnh Thúc Kháng                           D. Phạm văn Đồng                                         

 Câu 58. Theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp:

A. 21 tuổi                           B. 22 tuổi                     C. 23 tuổi                                           D. 18 tuổi

 Câu 59. Cơ sở của sản xuất và trao đổi hàng hóa là:

 1. Hao phí thời gian lao động cá biệt
 2. Hao phí thời gian lao động xã hội cần thiết
 3. Hao phí thời gian lao động của người sản xuất hàng hóa
 4. Hao phí lao động quá khứ và lao động sống của người sản xuất

 Câu 60. Vai trò của đạo đức cách mạng theo Hồ Chí Minh là:

 1. Đạo đức là lẽ sống của người cách mạng
 2. Đạo đức là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng
 3. Đạo đức là cái gốc, là xử thế của người cách mạng
 4. Đạo đức là phương châm, là hành động của người cách mạng
5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!