Đề số 02 – Đề Thi Cuối Kỳ Môn Chính Trị – TT0002

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Môn: Giáo dục chính trị

MÃ ĐỀ: TT0002

Đề thi dành cho học viên không vào được zoom buổi học. Các bạn lấy đề tại đây đề làm bài

Thời gian: 60 phút.

 

Câu 1: V.I. Lênin bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Mác trong điều kiện nào?

A/ Chủ nghĩa tư bản thế giới chưa ra đời

B/ Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh

C/ Chủ nghĩa tư bản độc quyền

D/ Chủ nghĩa tư bản đã diệt vong

 

Câu 2: Đặc điểm của giai đoạn từ 1842 đến 1844 trong quá trình hình thành Chủ nghĩa Mác là:

A/ Vẫn đứng trên lập trường duy tâm về triết học

B/ Thực hiện bước chuyển biến về lập trường tư tưởng từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật

C/ Kế thừa những tinh hoa của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng để xây dựng nên phép biện chứng duy vật

D/ Bổ sung và hoàn thiện chủ nghĩa Mác

 

Câu 3: Sự kiện xã hội nào lần đầu tiên đã chứng minh tính hiện thực của chủ nghĩa Mác – Lênin trong lịch sử?

 1. Công xã Pari
 2. Cách mạng Tháng Mười Nga 1917
 3. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam
 4. Chiến tranh thế giới lần thứ II

 

Câu 4: Thành tựu vĩ đại nhất của cuộc cách mạng trong triết học do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện là gì?

 1. Xây dựng phép biện chứng duy vật, chấm dứt sự thống trị của phép biện chứng duy tâm Hêghen.
 2. Xây dựng chủ nghĩa duy vật về lịch sử, làm sáng rõ lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
 3. Phát hiện ra lịch sử xã hội lòai người là lịch sử đấu tranh giai cấp, và đấu tranh giai cấp sẽ dẫn đến cách mạng vô sản nhằm xóa bỏ xã hội có người bóc lột người.
 4. Phát minh ra giá trị thặng dư, giúp hiểu rõ thực chất của xã hội tư bản chủ nghĩa.

 

Câu 5: Mục đích học tập, nghiên cứu những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin ở nước ta hiện nay là gì?

 1. Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng sáng tạo những nguyên lí đó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
 2. Giúp sinh viên hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam
 3. Xây dựng niềm tin lý tưởng cho sinh viên
 4. Tất cả đều đúng

 

Câu 6: Một cách chung nhất, người ta gọi phương tiện, cách thức, con đường để đạt tới mục đích đặt ra là gì?

 1. Giải pháp
 2. Phương hướng
 3. Công cụ
 4. Phương pháp

 

Câu 7: Ý thức có vai trò gì? Xác định câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC?

A – Ý thức tự nó chỉ làm thay đổi tư tưởng. Do đó ý thức hoàn toàn không có vai trò gì đối vớithực tiễn.

B – Vai trò thực sự của ý thức là sự phản ánh sáng tạo thực tại khách quan và đồng thời có sự tác động trở lại thực tại đó thông qua hoạt động thực tiễn của con người.

C – Ý thức là các phụ thuộc vào nguồn gốc sinh ra nó vì thế chỉ có vật chất là cái năng động tíchcực.

D – Cả a, b, c đều sai.

 

Câu 8:  Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất?

A – Độ

B – Nhảy vọt

C – Điểm nút

D – Tất cả đều sai

 

Câu 9: Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng không thể bỏ qua yếu tố nào?

 1. Những thành tựu văn minh nhân loại đạt đuợc trong chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là khoa học công nghệ
 2. Những thành tựu của kinh tế thị trường
 3. Những tính qui luật của sự phát triển lực lượng sản xuất
 4. Tất cả đều đúng

 

Câu 10: Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?

A – Vận động sinh học

B – Vận động cơ học

C – Vận động xã hội

D – Vận động lý học

 

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng:

A- Động vật bậc cao cũng có ý thức như con người

B – Ý thức chỉ có ở con người

C- Người máy cũng có ý thức như con người

D- Cả a, b, c đều sai

 

Câu 12: Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC:

A – Thế giới thống nhất ở tính vật chất của nó

B – Thế giới thống nhất ở sự tồn tại của nó

C- Thế giới thống nhất ở ý niệm tuyệt đối hay ở ý thức con người

D – Cả a, b, c đều sai

 

Câu 13: Điều kiện kinh tế – xã hội cho sự ra đời của Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?

A/ Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đuợc củng cố và phát triển

B/ Giai cấp vô sản ra đời và trở thành lực lượng chính trị – xã hội độc lập

C/ Giai cấp tư sản đã trở nên bảo thủ

D/ Tất cả đều đúng

 

Câu 14: Bộ phận nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là nghiên cứu quy luật kinh tế của sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là:

A/ Kinh tế chính trị Mác – Lênin

B/ Triết học Mác – Lênin

C/ Đường lối cách mạng của ĐCSVN

D/ Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Câu 15: Bộ phận nghiên cứu quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là:

A/ Kinh tế chính trị Mác – Lênin

B/ Triết học Mác – Lênin

C/ Chủ nghĩa xã hội khoa học

D/ Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Câu 16: Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, thì hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ đuợc chia làm mấy giai đoạn chính?

A/ 2                      B/ 3                      C/ 4                      D/ 5

 

Câu 17: Nội dung sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân là gì?

 1. Xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người
 2. Giải phóng Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi áp bức, bóc lột nghèo nàn lạc hậu
 3. Xây dựng xã hội cộng sản văn minh
 4. Tất cả đều đúng

 

Câu 18: “Trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng”, nội dung này được Hồ Chí Minh nói với lực lượng nào?

 1. Công an nhân dân;
 2. Quân đội nhân dân;
 3. Thanh niên xung phong
 4. Dân công hoả tuyến

 

Câu 19: Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là:

 1. Giữ vững nền độc lập dân tộc.
 2. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 3. Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

 

Câu 20: Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?

 1. Khoa học – kỹ thuật tiên tiến.
 2. Kinh tế phát triển.
 3. Con người xã hội chủ nghĩa.
 4. Tất cả các đáp án đều đúng.

 

Câu 21: Hoàn thành câu với từ còn thiếu trong dấu (…)

Tư tưởng……(1)…. là  một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo …(2)… vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của …(3)…….., tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

 1. (1) Mác- Ăngghen- (2) Chủ nghĩa Mác- Lê nin- (3) dân tộc
 2. (1) Hồ Chí Minh- (2) Chủ nghĩa Mác- Lê nin- (3) dân tộc
 3. (1) Hồ Chí Minh- (2) Chủ nghĩa Mác- (3) dân tộc
 4. (1) Hồ Chí Minh- (2) Chủ nghĩa Mác- Ăng ghen- (3) dân tộc

 

Câu 22: Những năm ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã rời Tổ quốc bao nhiêu năm?

 1. 30 B. 40 C. 50                    D. 60

 

Câu 23: Yếu tố nào là căn cứ trực tiếp xác định thành phần kinh tế

 1. Sở hữu tư liệu sản xuất
 2. Vốn
 3. Khoa học kĩ thuật
 4. Yếu tố khác

 

Câu 24: Nền kinh tế thị trường được xây dựng và phát triển ở Việt Nam hiện nay là gì?

 1. Cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.
 2. Kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 3. Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
 4. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

 

Câu 25: Vai trò của nguồn nhân lực đối với CNH, HĐH ?

 1. Điều kiện tiên quyết của CNH, HĐH.
 2. Động lực của CNH, HĐH.
 3. Quyết định tốc độ và kết quả của CNH, HĐH.
 4. Cả a, b và c đều đúng

 

Câu 26: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thành phần kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo?

 1. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể
 2. Kinh tế tư nhân
 3. Kinh tế nhà nước
 4. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 

Câu 27: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vì:

 1. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước chưa có công nghiệp
 2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cho chủ nghĩa xã hội
 3. Tầm quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với chủ nghĩa xã hội
 4. Thời kỳ quá độ là thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội

 

Câu 28: Ở Việt Nam, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là? 

 1. Nền kinh tế quản lý theo kiểu tập trung, quan liêu bao cấp
  B. Nền kinh tế hiện vật
  C. Nền kinh tế vừa hoạt động theo những quy luật của nền KTTT, vừa được dẫn dắt bởi các nguyên tắc của CNXH
 2. Về thực chất là nền KTTT TBCN

 

Câu 29: Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất bao gồm các hình thức sở hữu:

 1. Nhà nước
 2. Tập thể
 3. Tư nhân
 4. Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 30: Kinh tế Tư nhân gồm:

 1. Cá thể
 2. Tiểu chủ
 3. Tư bản tư nhân
 4. Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 31: Quan điểm tiến hành Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa

 1. Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế
 2. Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mỗi thành phần kinh tế
 3. Khoa học và công nghệ là động lực của Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa
 4. a, b, c đều đúng

 

Câu 32: Trong các nhân tố tăng trưởng kinh tế, Đảng ta xác định nhân tố nào là cơ bản của tăng trưởng nhanh và bền vững?

 1. Vốn
 2. Con người
 3. Khoa học và công nghệ
 4. Cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và vai trò nhà nước

 

Câu 33: Điểm giống nhau cơ bản của kinh tế cá thể và tiểu chủ là:

 1. Sử dụng lao động bản thân và gia đình
 2. Chưa sử dụng lao động làm thuê
 3. Dựa trên cơ sở tư hữu nhỏ về TLSX.
 4. Vốn đầu tư nhỏ.

 

Câu 34: CNH ở nước ta trong giai đoạn hiện nay đựoc vận hành theo cơ chế…

 1. Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
 2. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung
 3. Cả A, B đều đúng
 4. Cả A, B đều sai

 

Câu 35: Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng không thể bỏ qua yếu tố nào?

 1. Những thành tựu văn minh nhân loại đạt đuợc trong chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là khoa học công nghệ
 2. Những thành tựu của kinh tế thị trường
 3. Những tính qui luật của sự phát triển lực lượng sản xuất
 4. Tất cả đều đúng

 

Câu 36: Kinh tế tri thức là gì?

 1. Nền kinh tế dựa vào trí tuệ của con người
 2. Nền kinh tế dựa vào tiềm năng của con người
 3. Nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 4. Nền kinh tế dựa vào nguồn lực con người và công nghệ cao

 

Câu 37: Nguyên tắc cơ bản để rèn luyện đạo đức cách mạng là gì?

 1. Nói đi đôi với làm, nêu gương bằng những hành động thực tế
 2. Xây đi đôi với chống, trong đó xây là yếu tố quan trọng nhất
 3. Phải tu dưỡng suốt đời, phải bền bỉ và có quyết tâm cao
 4. A, B, C đều đúng.

 

Câu 38: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Biểu hiện nào dưới đây không đúng về vai trò chủ đạo:

 1. Chiếm tỷ trọng lớn
 2. Nắm các ngành then chốt, các lĩnh vực quan trọng

C.Là nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, có tác dụng chi phối các thành phần kinh tế khác.

 1. Đi đầu trong ứng dụng tiến bộ KHCN, là công cụ để định hướng và điều tiết kinh tế vĩ mô.

 

Câu 39. Kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể và kinh tế tư bản tư nhân giống nhau ở điểm cơ bản nào?

 1. Sử dụng lao động làm thuê, tuy mức độ khác nhau.
 2. Tư hữu TLSX, tuy mức độ khác nhau
 3. Sử dụng lao động bản thân và gia đình là chủ yếu.
 4. Bóc lột giá trị thặng dư ở mức độ khác nhau.

 

Câu 40: CNH ở nước ta trong giai đoạn hiện nay đựoc vận hành theo cơ chế…

 1. Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
 2. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung
 3. Cả A, B đều đúng
 4. Cả A, B đều sai

————Hết———-

Note: Học viên đăng kí học tại trường hoặc học viên cần lấy link tải đề vui lòng liên hệ thầy/cô đang hỗ trợ để được hướng dẫn làm bài Hoặc gửi email về: phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!