ĐỀ THI – QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI SERVER

PHÒNG ĐÀO TẠO 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN: Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

Thời gian làm bài: 60 phút

 

Câu 1: (5 điểm) Cho cơ sở dữ liệu như sau, anh/chị hãy:

– Tạo cấu trúc các bảng bằng câu lệnh CREATE TABLE kết hợp tạo các ràng buộc theo yêu cầu của từng bảng.

– Các trường gạch dưới và in đậm là khoá chính của bảng.

 1. Bảng PhongBan(Phòng ban)
Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu Độ rộng

MaPH

Mã phòng Nchar 10

TenPH

Tên phòng nVarChar 50

Cài đặt ràng buộc:

 • MaPH là khóa chính.
 • TenPH là duy nhất, không trùng
 1. Bảng NhanVien (Nhân viên)
Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu Độ rộng

MaNV

Mã nhân viên Nchar 10

HoTen

Họ tên nhân viên NvarChar 30

Gioitinh

Giới tính Nvarchar 5

NamSinh

Năm sinh Int  

Luong

Lương Int  

MaPH

Mã phòng ban Nchar 10

Cài đặt ràng buộc:

– MaNV là khóa chính

– Kiểm tra tính tồn tại dữ liệu tại cột MaPH bên bảng PhongBan

– Kiểm tra ràng buộc Luong > 0, NamSinh< ngày hiện tại

 1. DuAn (Dự án)
Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu Độ rộng

MaDA

Mã dự án Nchar 10

TenDA

Tên dự án NvarChar 40

MaPH

Mã phòng Nchar 10

NamTH

Năm thực hiện Int  

Cài đặt ràng buộc:

– MaDA là khóa chính

– Kiểm tra tính tồn tại dữ liệu tại cột MaPH bên bảng PhongBan

– Kiểm tra ràng buộc NamTH >0

 1. PhanCong (Phân công)
Tên cột Ý nghĩa Kiểu dữ liệu Độ rộng

MaNV

Mã nhân viên Nchar 10

MaDA

Mã dự án Nchar 10

ThoiGian

Thời gian phân công Int  

Cài đặt ràng buộc:

– MaNV, MaDA là khóa chính

– Kiểm tra tính tồn tại dữ liệu tại cột MaNV bên bảng Nhanvien.

– Kiểm tra tính tồn tại dữ liệu tại cột MaDA bên bảng DuAn.

– Kiểm tra ràng buộc ThoiGian >0

Câu 2 (5 điểm):  Xây dựng các bảng ảo có yêu cầu sau:

 1. Hiển thị bảng dữ liệu Nhân viên
 2. Hiển thị danh sách nhân viên có giới tính là ‘nam’bao gồm các trường: Mã nhân viên, Họ tên, Giới tính
 3. Hiển thị danh sách nhân viên có tuổi >=30 tuổi bao gồm các trường: Mã nhân viên, Họ tên, Tuổi.
 4. Hiển thị danh sách nhân viên thuộc phòng ban ‘Kế toán’ và có giới tính là ‘nữ’
 5. Hiển thị danh sách nhân viên thực hiện các dự án từ năm 2019 đến nay gồm các trường: Mã nhân viên, Họ tên, Tên phòng ban, Tên dự án.

 

 (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!