ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN-Luật Hiến pháp

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN HỌC

MÔN:  LUẬT HIẾN PHÁP

   Ngành: Pháp Luật                                                                        Thời gian: 30 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 30 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

Câu 1: Chế định “Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ” thuộc ngành luật nào:

 1. Ngành luật hành chính
 2. Ngành luật dân sự
 3. Ngành luật hình sự
 4. Ngành luật nhà nước (ngành luật hiến pháp)

Câu 2: Bộ máy quản lý hành chính của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay có bao nhiêu bộ và cơ quan ngang bộ:

 1. 16 bộ và 4 cơ quan ngang bộ
 2. 17 bộ và 4 cơ quan ngang bộ
 3. 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ
 4. 19 bộ và 4 cơ quan ngang bộ

Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?

 1. Nhân dân
 2. Nhà nước
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quản lý xã hội bằng gì?

 1. Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng
 2. Pháp luật
 3. Hiến pháp
 4. Hiến pháp và pháp luật

Câu 5: Hiến pháp năm 2013 quy định nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động như thế nào?

 1. Theo pháp luật
 2. Theo Hiến pháp và pháp luật
 3. Theo chủ trương, đường lối của Đảng
 4. Theo Hiến pháp

Câu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội?

 1. Hội nông dân Việt Nam
 2. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 4. Công đoàn Việt Nam

Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?

 1. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 2. Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 4. Hội Nông dân Việt Nam

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?

 1. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời
 2. Đất liền, hải đảo và vùng biển
 3. Đất liền, hải đảo và vùng trời
 4. Đất liền và các hải đảo

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền công dân được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?

 1. Chính phủ
 2. Mặt trận tổ quốc Việt NamNhà nước
 3. Nhà nước
 4. Quốc hội

Câu 10: Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội thực hiện quyền nào?

 1. Lập hiến, lập pháp
 2. Ban hành pháp lệnh
 3. Ban hành nghị định
 4. Ban hành thông tư

Câu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có quyền quyết định trưng cầu ý dân?

 1. Quốc hội
 2. Bộ Nội vụ
 3. Mặt trận tổ quốc Việt Nam
 4. Công đoàn Việt Nam

Câu 12: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu thời gian?

 1. 3 năm
 2. 4 năm
 3. 5 năm
 4. 6 năm

Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013 thì việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?

 1. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
 2. Công khai, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín
 3. Dân chủ, bình đẳng, khách quan và bỏ phiếu kín
 4. Phổ thông, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín

Câu 14: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?

 1. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
 2. Tòa án nhân dân tối cao
 3. Quốc hội
 4. Chính phủ

Câu 15: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước?

 1. Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương
 2. Chủ tịch nước
 3. Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
 4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước ban hành loại văn bản nào để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình?

 1. Lệnh và pháp lệnh
 2. Pháp lệnh và quyết định
 3. Lệnh và quyết định
 4. Nghị quyết và quyết định

Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?

 1. Mặt trận tổ quốc Việt Nam
 2. Tòa án nhân dân tối cao
 3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 4. Chính phủ

Câu 18: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

 1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
 2. Nhà nước pháp quyền
 3. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
 4. Tất cả đều sai

Câu 19: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

 1. 17
 2. 18
 3. 20
 4. 16

Câu 20: Độ tuổi tối thiểu mà bạn có thể tham gia ứng cử đại biểu quốc hội nước CHXHCN Việt Nam là:

 1. 18 tuổi
 2. 20 tuổi
 3. 21 tuổi
 4. 35 tuổi

Câu 21: Chọn nhận định ĐÚNG trong các nhận định sau:

 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất, bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.
 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
 3. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
 4. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Câu 22: Về tính chất của văn bản Hiến pháp được xác định là?

 1. Một bộ luật cógiá trị hiệu lực pháp lý cao nhất.
 2. Một đạo luật gốc có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất.
 3. Mộtvăn bản dưới luật do cơ quan quyền lực nhà nước ban hành.
 4. Tất cả các phương án trên.

Câu 23: Hiến pháp năm 2013 được thông qua từ ngày tháng năm nào?

 1. 01/01/2014
 2. 29/11/2013
 3. 28/11/2013
 4. 01/01/2013

Câu 24: Cơ quan xét xử cao nhất của nước ta là?

 1. Quốc hội
 2. Tòa án nhân dân tối cao
 3. Tòa án nhân dân cấp cao
 4. Tòa ánquân sự

Câu 25: Hiệu lực của Hiến pháp được quy định như thế nào?

 1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất.
 2. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
 3. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.
 4. Tất cả các ý trên.

Câu 26:  Giá trị pháp lý của các loại văn bản pháp luật được xác định theo thứ tự:

 1. Hiến pháp – Pháp lệnh – Các bộ luật, đạo luật – Các văn bản dưới luật
 2. Hiến pháp – Các bộ luật, đạo luật – Pháp lệnh – Các văn bản dưới luật
 3. Các bộ luật, đạo luật – Hiến pháp – Pháp lệnh – Các văn bản dưới luật
 4. Pháp lệnh – Hiến pháp – Các bộ luật, đạo luật – Các văn bản dưới luật

Câu 27: Hiện nay nước ta có bao nhiêu cấp hành chính?

 1. 2 cấp
 2. 3 cấp
 3. 4 cấp
 4. 5 cấp

Câu 28:  Hình thức chính thể của nhà nước Việt Nam là:

 1. Cộng hòa Nghị viện nhân dân.
 2. Cộng hoà hỗn hợp
 3. Cộng hòa dân chủ nhân dân.
 4. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Câu 29: Trong Hệ thống chính trị XHCN Việt Nam, Nhà nước có vị trí, vai trò gì?

 1. Là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị.
 2. Là trung tâm của hệ thống, đại diện cao nhất cho toàn thể xã hội trong việc thực hiệnchức năng đối nội và đối ngoại.
 3. Là chủ thể cóchủ quyền quốc gia.
 4. Tất cả các phương án trên.

Câu 30: Trong hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay, Hiến pháp năm 2013 giữ vị trí, vai trò gì?

 1. Luật cơ bản của Nhà nước
 2. Pháp luật cơ bản của Nhà nước
 3. Cả hai phương án trên đều sai
 4. Cả hai phương án trên đều đúng

 

 

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!