ĐỀ CUỐI KỲ – NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

MÔN:  NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

   Ngành:       Tiếng Trung                                                                           Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 50 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

 

选择正确答案(A,B,C,D: 50×2=100分)

Câu 1: 值日同学把黑…………檫的很干净。

A.饭                B.返                C.板                D.反

Câu 2: 我怕小张回答不了…………难的问题。

A.那里            B. 这么               C. 多少               D. 什么

Câu 3: 他去书店买了几…………书。

A.把                B.张                    C.本                   D. 台

Câu 4: 现在小明的英语水平提高…………很多。

A.了                B. 着                    C.过                   D.地

Câu 5: 小李的爸爸是不是医生…………?A.得                B.呢                    C.吧                   D. 吗

Câu 6: 下课…………他就回家吃饭。A.外               B. 里                  C. 中                  D.后

Câu 7:《诗经》是中国上千年前流传…………的一部经典的诗歌总集。A.下去             B. 下来                 C. 过来                D. 过去

Câu 8:  年迈的父母总盼着周末的到来, 儿女们都回来, 家里…………的。A. 热闹热闹    B. 热热闹闹      C. 热闹闹       D. 热热闹

Câu 9: 小明说他…………会汉语,不会英语。A.只                B. 都                   C.常                   D.在

Câu 10: 地球是我们的共同家园,同学们要…………

A. 保护自觉地球        B. 保护地球自觉             C. 自觉地球保护                               D. 自觉保护地球

Câu 11: 吃饭时,小黄…………他的新同学。

A. 高兴地给我介绍               B. 介绍地高兴给我                C. 给我介绍地高兴               D. 我给高兴地介绍

Câu 12: 前进的道路上尽管困难重重,但是他们…………没有后退。A. 前后        B. 先后          C. 始终          D. 早晚

Câu 13: 王先生…………工作很有责任,值得我们学习。A.对         B. 把           C.跟           D.给

Câu 14: 他是…………丢在垃圾桶里的那件脏衣服推断出案件发生的全过程的。A.依         B. 根据            C. 按照         D.以

Câu 15: 使用这种绿色产品…………能节约能量,………… 能保护环境。有

A.或者………或者………             B.边…………边…………                C.尽管………但是………                   D. 如果………就………

Câu 16: 这次出差…………往返都坐飞机, ………… 一个星期的时间根本不够。

A. 不但……而且……            B. 除非……否则……                   C. 与其……不如……            D. 因为……所以……

Câu 17: 你今天为什么不唱…………给我们听呢?            A.歌                B.字                    C.话                   D.课

Câu 18: 我们班的汉语老师是…………红衣服的人。       A.进                B.读                    C.说                   D.穿

Câu 19: 这双鞋太…………了,我没有钱买。A.小                B.贵                    C.重                   D.大

Câu 20: 学生的全面发展将成为高等教育和职业教育的发展…………。A. 标记            B. 记号               C. 标题               D. 目标

Câu 21: 中国历史博物馆最近展出了一千多年前出土的…………文物。A. 珍宝            B. 珍惜                C. 珍贵               D. 珍品

Câu 22:  你先   A在家了      B等我         C,我回来就跟你                  D去。(一下儿)

Câu 23:  A明天晚上    B八点小梅     C举行     D生日晚会。(在宿舍)

Câu 24:  他父母A辛苦地工作     B,是为了给他        C成长       D环境。(更好的)

Câu 25:  他非常认真,所以学习成绩很好。A.开心            B. 努力               已入                 D. 累

Câu 26:  小明很喝咖啡和牛奶。A.买                B.卖                    C.爱                   D. 打

Câu 27:  我们十几年没见面了,你还是样子。A. 以前            B. 现在               C. 美好               D. 特别

Câu 28:  过了一个月了,他还说不出同班同学的名字。A.全部            B. 经常                C. 已经               D. 所有

Câu 29:  你这样丢个尾巴给我,我可进退两难,你叫我怎么办呢?A.事件            B. 麻烦                C. 结果                D. 部分

Câu 30:  如果再这样不讲道理,我会给他点儿颜色看看的。A.气色            B. 面子                C. 道理                D. 态度

Câu 31: 在这个培训中心,对学员的言行都有严格的规范,并不是随便的。A. 标准            B. 规律               C. 榜样              D. 范围

Câu 32:  她这人就是大手大脚的,从不考虑将来的日子该怎么过。

A. 做事不够谨慎                         B. 手和脚有点儿大C. 身体有点儿毛病                      D. 花钱没有控制

Câu 33: 保护环…………是我们全社会的责任。

A.玉

B. 境

C.镜

D. 借

Câu 34: 本来以为我们队会赢,…………知道却输了。

A. 那样

B. 这样

C. 多少

D. 哪儿

Câu 35: 每年妈妈都给我织一…………漂亮的毛衣。

A.支

B.张

C.把

D. 件

Câu 36: 这两天阮老师病了,在医院住 …………呢。

A. 的

B. 了

C.过

D. 着

Câu 37: 那本小说我没看过,你给我讲讲………… 。

A.吗

B. 的

C.吧

D. 呢

Câu 38: 我几年前曾和小明见过面, …………就一直没联系过。

A. 后来

B. 以来

C. 以前

D. 后天

Câu 39: 他终于成功了,当登上台领冠军奖的时候,他…………得流下了热泪。

A. 激动

B. 感恩

C. 刺激

D. 感激

Câu 40: 一轮火球般的太阳刚从大海上升起,把天空照得…………的。

A. 火红火红

B. 红火红火

C. 红火火红

D. 火红红火

Câu 41: 那里…………修路昵,你开车的时候要小心一点儿。

A. 曾经

B. 正

C.又

D. 已经

Câu 42: 专家们认为,…………的孩子是一门学问。

A. 身体健康和心理如何培养

B. 如何身体和心理健康培养

C. 身体和心理如何培养健康

D. 如何培养身体和心理健康

Câu 43: 她觉得很幸运,在陌生的地方…………的关照。

A. 还能如此充满温情得到他人

B. 还能得到如此充满温情他人

C. 还能得到他人如此充满温情

D. 还能得到他人充满温情如此

Câu 44: 厂长只是对工作认真负责罢了,………… 故意跟你过不去。

A. 反正

B. 完全

C.无非

D. 并非

Câu 45: …………六个月锻炼的时间,他的身体比去年好多了。

A. 通过

B. 经过

C. 按照

D. 根据

Câu 46: 旅途上…………让呼吸正常和恢复知觉,有好几次我不得不停住脚步。

A. 以便

B. 为了

C. 由于

D. 因此

Câu 47:我…………听到她唱的这首歌,…………想起我的初中老师。

A.既…………又…………

B. 一面…………一面…………

C.一…………就…………

D. 虽说…………不过…………

Câu 48: 一般来说,…………态度谦虚,我们 …………能获取更多的知识。

A. 只有.……才……

B. 不管……也……

C. 即使……也……

D. 尽管……还……

Câu 49: 按规定,…………员工不遵守劳动纪律,公司…………有权解除他们的合同。

A. 如果.……就……

B. 尽管……但是……

C 宁可……也要…

D. 不管……也……

Câu 50:今天去商店,我看上了一条红色的…………。

A. 裙子

B. 鞋子

C. 椅子

D. 桌子

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

        DUYỆT ĐỀ                                                                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

                                

                                                                                                                    

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!