Đề số 01- Bài Thi Giữa kỳ Môn Chính Trị – TT0001

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

MÃ ĐỀ: TT0001

Đề thi dành cho học viên không vào được zoom buổi học. Các bạn lấy đề tại đây đề làm bài

MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Thời gian: 30 phút

 

Câu 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?

A/ Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học của C. Mác, Ph. Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin

B/  Là sự kế thừa phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại

C/ Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

D/ Tất cả đều đúng

 

Câu 2: Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:

A – Tính vật chất

B – Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội

C – Tính khách quan

D – Tính hiện thực

 

Câu 3: Quan điểm: “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quanđiểm của trường phái triết học nào?

A – Duy vật biện chứng

B – Duy vật siêu hình

C- Duy tâm khách quan

D – Nhị nguyên

 

Câu 4: Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời vào thời gian nào?

A/ Những năm 20 của thế kỷ XIX

B/ Những năm 30 của thế kỷ XIX

C/ Những năm 40 của thế kỷ XIX

 

Câu 5: Những yêu cầu học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin?

 1. Cần phải theo nguyên tắc thường xuyên gắn kết những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin với thực tiễn của đất nước và thời đại.
 2. Học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin cần phải hiểu đúng tinh thần,thực chất của nó, tránh bệnh kinh viện, giáo điều trong quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng các nguyên lí cơ bản đó trong thực tiễn.
 3. Học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin trong mối quan hệ với các nguyên lí khác, mỗi bộ phận cấu thành trong mối quan hệ với các bộ phận cấu thành khác để thấy sự thống nhất phong phú và nhất quán của chủ nghĩa Mác – Lênin đồng thời cũ cần nhận thức các nguyên lí đó trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.
 4. Tất cả đều đúng

 

Câu 6: Bộ phận nào không thuộc Chủ nghĩa Mác – Lênin?

A/ Triết học Mác – Lênin

B/ Kinh tế chính trị Mác – Lênin

C/ Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

D/ Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

Câu 7: Đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa xã hội là gì?

 1. Không còn giai cấp và đấu tranh giai cấp.
 2. Không còn khoảng cách giàu nghèo
 3. Nhân dân lao động từng bước làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu.
 4. Tất cả đều đúng.

 

Câu 8: Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?

A – Vận động sinh học

B – Vận động cơ học

C – Vận động xã hội

D – Vận động lý học

 

Câu 9: Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì?

A – Mô thức của trực quan cảm tính

B – Khái niệm của tư duy lý tính

C – Thuộc tính của vật chất

D – Một dạng vật chất

 

Câu 10: Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm:

A – Duy vật

B- Duy tâm

C – Nhị nguyên

D – Duy tâm chủ quan

 

Câu 11: Theo quan điểm của CNDVBC, nguồn gốc xã hội của ý thức là:

A- Lao động

B – Lao động và ngôn ngữ

C – Ngôn ngữ

D – Cả a, b, c đều sai

 

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng với quan điểm của triết học MácLênin

A – Ý thức có nguồn gốc từ mọi dạng vật chất giống như gan tiết ra mật

B – Ý thức của con người là hiện tượng bẩm sinh

C – Ý thức con người trực tiếp hình thành từ lao động sản xuất vật chất của xã hội

D – Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 13: Bộ phận nghiên cứu quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là:

A/ Kinh tế chính trị Mác – Lênin

B/ Triết học Mác – Lênin

C/ Chủ nghĩa xã hội khoa học

D/ Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Câu 14: Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, thì hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ đuợc chia làm mấy giai đoạn chính?

A/ 2                      B/ 3                      C/ 4                      D/ 5

 

Câu 15: Nội dung sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân là gì?

 1. Xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người
 2. Giải phóng Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi áp bức, bóc lột nghèo nàn lạc hậu
 3. Xây dựng xã hội cộng sản văn minh
 4. Tất cả đều đúng

 

Câu 16: Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của giai cấp, tầng lớp nào?

 1. Giai cấp công nhân
 2. Nhân dân lao động
 3. Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
 4. Công nhân, nông dân.

 

Câu 17: Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?

 1. Khoa học – kỹ thuật tiên tiến.
 2. Kinh tế phát triển.
 3. Con người xã hội chủ nghĩa.
 4. Tất cả các đáp án đều đúng.

Câu 18: Kinh tế tri thức là gì?

 1. Nền kinh tế dựa vào trí tuệ của con người
 2. Nền kinh tế dựa vào tiềm năng của con người
 3. Nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 4. Nền kinh tế dựa vào nguồn lực con người và công nghệ cao

 

Câu 19: Tiến hành công nghiệp hóa – Hiện đại hóa là:

 1. Để phát triển công nghiệp và thành thị
 2. Để có được cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội
 3. Do nhu cầu về nguyên liệu và thị trường
 4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

 

Câu 20: Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, hình thức phân phối nào là chủ yếu:

 1. Phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế
 2. Phân phối phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động
 3. Phân phối là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội
 4. a, b đều đúng

————————————————–

Note: Học viên đăng kí học tại trường hoặc cần lấy link tải đề vui lòng liên hệ thầy/cô đang hỗ trợ để được hướng dẫn làm bài Hoặc gửi email về: phongdaotaoilearning@gmail.com 

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng,

 

5/5 - (100 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN


  Họ và tên


  Điện thoại


  Email


  Trường tốt nghiệp gần nhất


  Xét tuyển theo


  Hệ đào tạo


  Chuyên ngành


  Hệ cam kết đào tạo


  Địa chỉ liên hệ


  Địa điểm nộp hồ sơ và học tập


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!